Naslovnica arrow O nama arrow Sastav tijela (statut...) arrow Statut Udruženja reumatologa BiH

 
 

Bankovni račun Udruženja 
NLB Tuzlanska banka
Račun: 1322602008690963

Identifikacijski broj Udruženja :
 4201558170000

Statut Udruženja reumatologa BiH

 

UDRUŽENJE REUMATOLOGA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

S  T  A  T  U  T

(SA IZMJENAMA I DOPUNAMA)

Sarajevo, ------------,1998 godine.

Na osnovu Zakona o udruživanju građana "Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 6/95 a u skladu sa Statutom Sabora ljekara Bosne i Hercegovine Konferencija udruženja reumatologa Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici .............. 1998 godine donosi

IZMJENE   I   DOPUNE

STATUTA

UDRUŽENJA REUMATOLOGA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. OSNOVNE ODREDBE

Član l.(mijenja se i glasi)

Statut utvrđuje ime, sjedište, pravne osnove, zadatke ciljeve Udruženja reumatologa u federaciji Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu Udruženje), organe i organizacijsku shemu, zastupanje i predstavljanje, amblem i pečat Udruženja, prava, dužnosti i odgovonosti njegovih članova kao i druga pitanja od interesa za rad Udruženja.

            II. IME, PRAVNA POZICIJA I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 2.(mijenja se i glasi)

Ime Udruženja je: Udruženja reumatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Član 3. (mijenja se i glasi)

Udruženje je dobrovoljna profesionalna organizacija ljekara, farmaceuta i biohemičara, koji se u svom stručnom i naučnom radu bave dijagnostikovanjem i liječenjem reumatskih oboljenja. Udruženje se formira kao stručna organizacija Sabora ljekara Bosne i Hercegovine da bi djelovala na organiziran način u cilju unapređivanja i promocije reumatologije, zajedničkim radom reumatologa i drugih specijalista koji imaju povezanost sa reumatologijom, njene javne prezentacije, organiziranja stručnih sastanaka, seminara, debata, simpozijuma, kongesa i drugih načina kooperacije sa odgovarajućim strukovnim udruženjima.

Član 4. (mijenja se i glasi)

Statut Sabora ljekara Bosne i Hercegovine kao i propisi i odluke donesene na osnovu tog Statuta su sastavni dio i ovog Statuta.

Udruženje i njegove sekcije, kao i svi članovi, dužni su u pitanju administrativne tehničke i finansijske prirode postupiti u skladu sa aktima iz prethodnog stava.

Član 5.( ostaje isti)

Udružnje ima svoj amblem koji predstavlja stilizirani zglob zlatno žute boje.

Član 6. (ostaje isti)

Udruženje ima okrugli pečat; na ivici kruga ispisan je tekst "Sabor ljekara Bosne i Hercegovine" a u unutrašnjem krugu tekst "Udruženje reumatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine". U sredini je amblem Sabora.

Član 7. (mijenja se i glasi)

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, adresa: KCU, Klinika za bolesti srca i reumatizam, Bolnička 25.

Sjedište Udruženja može se mijenjati zavisno od sjedišta predsjednika Udruženja, a određuje se na Konferenciji Udruženja.

Član 8.( ostaje isti)

Aktivnosti Udruženja su javne. Udruženje delegira jednog predstavnika u Predsjedništvo Sabora ljekara Bosne i Hercegovine.

Član 9.( mjenja se i glasi)

Udruženje delegira svog predstavnika u Evropsko Udruženje za borbu protiv reumatiza (EULAR).

Udruženje će se pridružiti članstvu u evropsku i svjetsku asocijaciju reumatologa i djelovati kao njen član.

Član 10. (mijenja se i glasi)

Udruženje će se pridružiti članstvu u evropsku i svjetsku asocijaciju reumatologa i djelovati kao njen član.

III CILJEVI I ZADACI ( ubacuje se i glasi)

 

Član 11. (novi)

•          Praćenje razvoja i dostignuća iz oblasti reumatologije i drugih medicinskih

           disciplina.

•          Saradnja sa Saborom ljekara Bosne i Hercegovine.

•          Stalna saradnja sa odgovarajućim stručnim organizacijama u Evropi i Svijetu.

•          Usmjeravanje, povezivanje i praćenje rada Sekcija Udruženja reumatologa Bosne i                    

            Hercegovine.

•          Upoznavanje članova Udruženja o dostignućima u reumatologiji.

•          Razmjena znanja i iskustva u cilju unaprijeđenja dijagnostike i liječenja reumatskih            

            oboljenja, a prema savremenim principima i međunarodnim kriterijumima.

•          Obavještavanje članova Udruženja o stručnim sastancima iz oblasti reumatologije koji    

            se organizuju u Evropi i Svijetu.

•          Stvaranje materijalnih uslova za rad Udruženja.

•          Stvaranje uslova i potpomaganje članova Udruzenja za istraživački rad iz

           oblasti reumatologije.

•          Stvaranje uslova za stručnu izdavačku djelatnost iz oblasti reumatologije.

•          Organizovanje registracije reumatskih bolesnika.

•          Mobilizacija svih subjekata društva u borbi protiv reumatizma.

•          Edukacija drugih zdravstvenih radnika iz domena reumatologije.

•          Edukacija stanovništva i bolesnika o reumatskim bolestima, podizanje svijesti o

            čuvanju zdravlja, prepoznavanje simptoma i rano otkrivanje oboljenja.

•          I drugi zadaci koji proističu iz Statuta.

IV.              ČLANSTVO UDRUŽENJA

Član 12. (ranije 11. mijenja se i glasi)

Članovi Udruženja reumatologa Bosne i Hercegovine mogu biti ljekari, farmaceuti i biohemičari koji se u svom stručnom i naučnom radu bave dijagnostikovanje i liječenjem reumatskih oboljenja.

Član 13.(ranije 12. mijenja se i glasi)

Članom Udruženja se postaje svojeručnim popunjavanjem pristupnice.

Član 14. (ranije 13. )

Članovi Udruženja aktivno rade u Udruženju, unapređuju aktivnosti Udruženja i imaju pravo biti informisani o svim aktivnostima Udruženja.

Član 15. (mijenja se i glasi )

Počasni član Udruženja može postati ljekar, bez obzira na mjesto rada i boravka, iz cijelog svijeta, koji se posebno zaslužan za rad Udruženja. Odluku o dodjeljivanju počasnog članstva donosi Predsjedništvo Udruženja.

Član 16. (ranije 15.)

Član Udruženja je dužan redovito plaćati članarinu, te štititi dostojanstvo liječničkog zvanja i Udruženja u cjelini.

V ORGANIZACIJSKA SHEMA I TIJELA UDRUŽENJA

 

Član 17.(dodaje se novi član)

Udruženje sačinjavaju sekcije koje se osnivaju na načelu teritorijalne pripadnosti članova prema mjestu prebivanja i rada. Sekcije rade u skladu sa odredbama ovog Statuta te zadacima i ciljevima Udruženja.

Član 18. (ranije 16. mijenja se i glasi)

Tijela Udruženja su:

1.         Konferencija Udruženja

2.         Predsjedništvo Udruženja

Član 19. (ranije 17. mijenja se i glasi)

Konferencija je najviši organ upravljanja Udruženja koju čine svi članovi.

Član 20. (ranije 18. mijenja se i glasi)

Konferencija Udruženja se sastaje jednom godišnje. Saziva je Predsjedništvo pismenim obavještenjem.

Svake dvije godine odrzava se izborna Konferencija na kojoj se bira Predsjedništvo Udruženja.

Član 21. (ranije 19.mijenja se i glasi) (sadrži i raniji Član 25. )

Konferencija Udruženja:

•          donosi i usvaja Statut Udruženja

•          imenuje predsjednika, generalnog sekretara, tehničkog sekretara i blagajnika

•          raspravlja o radu Predsjedništva i daje smjernice budućeg rada

•          prihvata izvještaj Predsjedništva

•          prihvata finansijski izvještaj

•          prihvata izvještaj sekcija

•          utvrđuje program rada

•          utvrđuje visinu članarine

•          određuje smjernice za kooperacijske programe sa međunarodnim organizacijama iz

           domena reumatologije.

•          Odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada.

•          bira počasne članove na prijedlog Predsjedništva Udruženja

Član 22. ( ranije 20. mijenja se i glasi)

Predsjedništvo Udruženja je izvršno tijelo Udruženja, odgovorno za aktivnosti između sjednica skupštine, kako je utvrđeno odredbama Statuta.

Predsjedništvo Udruženja čine Predsjednik, generalni sekretar, tehnički sekretar blagajnik, predsjednici i sekretari sekcija.

Član 23. (raniji 21. mijenja se i glasi)

Mandat Predsjedništva je dvije godine sa mogućnošću za reizbor na još jedan uzastopni mandat od dvije godine

Član 24.(mijenja se i glasi)

Predsjedništvo predstavlja i zastupa Udruženje u zemlji i inostranstvu, provodi odluke Konferencije Udruženja. U tom smislu:

•          saziva Konferenciju Udruženja

•          predlaže program rada Udruženja

•          podnosi izvještaj o radu Predsjedništva Konferenciji Udruženja

•          utvrđuje prijedloge za izmjenu i dopunu Statuta i drugih akata koje donosi

            Konferencija Udruženja,

•          učestvuje u radu Osnivačkih skupština kantonalnih sekcija

•          sarađuje sa Kongresnim odborom u radu na pripremi Kongresa i predstavlja sponu

            između Konferencije Udruženja i Kongresnog odbora,

•          pregovara i zaključuje ugovore sa sponzorima marketinškim preduzećima TV i

            novinskim organizacijama, farmaceutskim kućama i drugim pravnim i fizičkim licima,   

            radi obezbjeđenja finansijskih sredstava potrebnih za aktivnosti Udruženja i članarinu

            u međunarodnim asocijacijama reumatologa.

•          organizuje stručne sastanke sa interesantim temama predavanja uz angažovanje

            članova Udruženja i drugih priznatih stručnjaka u zemlji i inostranstvu"

•          Predsjedništo obavlja i druge poslove koje mu povjeri Konferencija Udruženja.

Član 25.(mijenja se i glasi)

Predsjednika, generalnog sekretara, tehničkog sekretara i blagajnika bira Konferencija Udruženja.

Ukoliko dodje do upraznjenja mjesta nekog od članova Predsjedništva ono se popunjava angažovanjem drugih članova do slijedeće Konferencije Udruženja.

Član 26. (dodaje se)

Predsjednik Udruženja ima zadatke da:

•          predstavlja i zastupa Predsjedništvo i Udruženje reumatologa Bosne i Hercegovine,

•          saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva i Konferencijom

           Udruženja, ana osnovu odluke Predsjedništva,

•          planira, koordinira, organizuje i sprovodi sve aktivnosti stručnih administrativnih       

            poslova Predsjedništva Udruženja,

•          ostvaruje kontakte sa preduzećima, ustanovama i drugim pravmm 1 fizičkim licima u

            cilju obezbjeđivanja sponzorstva za aktivnosti Udruženja,

•          učestvuje u osnivanju i radu sekcija Udruženja,

•          vrši i druge poslove koje mu povjeri Konferencija i Predsjedništvo Udruženja, a

            rješava probleme i zadatke koji iskrsnu između dva zasjedanja Konferencije i

            Predsjedništva,

•          predsjednik Predsjedništva odnosno Udruženja za svoj rad odgovara Konferenciji

           Udruženja a za zadatke koje je primio od Predsjedništvu odgovara istom.

Član 27.( mijenja se i glasi)

Predsjedništvo se sastaje dva puta godišnje, a po potrebi češće.

Član 28. (dodaje se)

Generalni sekretar Udruženja sarađuje sa Predsjednikom u pripremi sjednice Predsjedništva, Konferencija i kongresa kao i drugim poslovima u radu Udruženja između dvije sjednice. Utvrđuje dnevni red sjednice Predsjedništva zajedno sa Predsjednikom Udruženja. Brine se 0 korespodenciji i kontaktiranju sa Evropskim i Svjetskim Udruženjima reumatologa i informisanje istih o aktivnostima našeg Udruženja. Generalnog sekretara u slučaju spriječenosti da vrši svoju funkciju zamjenjuje tehnički sekretara. Za svoj rad Generalni sekretar odgovara Predsjedništvu i Konferenciji Udruženja.

Član 29. (dodaje se)

Tehnički sekretar sarađuje sa Predsjednikom u pripremi sjednice Predsjedništva, Konferencija i kongresa kao i drugim poslovima u radu Udruženja, učestvuje u utvrđivanju dnevnog reda sjednica i stručnih sastanaka. Omogućuje dostavljanje poziva za sjednice i druge pismene akte oglašavanja. Brine se o adrninistrativnim poslovima Udruženja. Tehničkog sekretara u slučaju spriječenosti da vrši svoju funkciju zamjenjuje generalni sekretar.

Član 30.(dodaje se)

Predsjednik Predsjedništva Udruženja, Generalni sekretar i Tehnički sekretar Udruženja posebno se angažuju na izvršenju svih odluka i smjemica Predsjedništva, Konferencije i Kongresa.

Oni ostvaruju saradnju između Stručnih sekcija Udruženja, pripremaju prijedloge akata odluka, planova i programa koji do nose organi Udruženja, izvještaja o radu, te osiguranju vođenja adrninistrativnog i izdavačkog poslovanja Udruženja.

Posebni zadaci Predsjednika, Generalnog i Tehničkog sekretara Udruženja su kontakti i korespodencija sa međunarodnim zdravstvenim i medicinskim ustanovama, kao i sa Svjetskom asocijacijom reumatologa.

Član 31. (dodaje se)

Blagajnik vodi evidenciju računa i brine oko uplata članarine članova Udruženja kontroliše prihode i rashode Udruženja, priprema prijedloge finansijskog plana, obezbjeđuje vršenje administrativnih poslova vezanih za finansijsko poslovanje Udruženja.

Blagajnik obavještava Predsjedništvo o stanju finansijskih sredstava Udruženja i priprema godišnjeg izvještaja o finansijskom materijalnom poslovanju Udruženja koji podnosi Konferenciji Udruženja.

 

VI STRUČNE SEKCIJE

 

 

Član 32.(dodaje se)

Članovi Udruženja se mogu udruživati u stručne sekcije koje djeluju prema teritorijalnom principu ako na tom području radi najmanje 10 ljekara te specijalnosti ili subspecijalnosti.

Član 33.(dodaje se)

Članovi Udruženja organizovani u Inicijativni odbor obavještavaju Predsjedništvo i Konferenciju Udruženja o formiranju sekcije, njenom nazivu, sjedištu i članstvu. Predsjednici sekcija jednom godišnje podnose izvještaje o aktivnostima sekcije Konferenciji Udruženja.

Član 34.(dodaje se)

Predsjednik, sekretar tehnički sekretar su istovremeno clanovi Predsjedništva Udruženja.

VII. KONGRES UDRUŽENJA

 

 

Član 35.(dodaje se)

Kongres saziva Konferencija Udruženja zbog široke i opšte debate o najznačajnijim problemima djelatnosti i zdravstvene zaštite u oblasti reumatologije i drugim pitanjima od značaja za rad, položaj i ugled Udruženja, kao i njegove uloge u društvenoj zajednici.

Kongres se u pravilu saziva jedan put u četiri godine, a izuzetno i ranije.

Član 36.(dodaje se)

Kongresne teme utvrđuje Konferencija Udruženja i bira Kongresni odbor koji vrši poslove oko održavanja Kongresa.

Kongresni odbor obrazuje pomoću tijela koja su neophodna za rad Kongresa:

Organizacioni odbor, komisije i dr.

Organizacioni odbor redovno podnosi izvještaj Predsjedništvu Udruženja o toku i pripremama, a po održanom Kongresu podnosi izvještaj konferenciji Udruženja. Kada Konferencija Udruženja prihvati njegov izvještaj, Kongresni odbor se raspušta.

VI FINANSIJSKO POSLOVANJE

 

 

 

Član 37. (dodaje se)

Udruženje vodi svoje finansijsko poslovanje na način koji je zakonom propisan.

Član 38. (dodaje se)

Prihodi Udruženja su:

1.         Članarina

2.         Naplata od izdavačke djelatnosti

3.         Donacije, dotacije i zavještanja

4.         Naknada po ugovorima za izvršene usluge

5.         Prihodi po spozorskim ugovorima

6.         I drugi prihodi

Član 39. ( dodaje se, raniji clan 23. Mijenja se i glasi)

Visinu članarine određuje Konferencija Udruženja. To su sredstva kojima Udruženje raspolaže preko žiro računa Sabora ljekara Bosne i Hercegovine, ako po zakonu ne mogne Udruženje imati svoj žiro račun.

Udruženje slobodno raspolaže svojim sredstvima, a prema odlukama svojih organa.

Član 40.(dodaje se, stari Član 24.mjenja se i glasi)

Predsjedništvo Udruženje je odgovorno za pravljenje izvještaja Konferenciji Udruženja o stručnom radu i finansijskom poslovanju.

IX. PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

 

 

Član 41.(dodaje se)

Udruženje može prestati raditi, odnosno može se raspustiti ako se za to izjasne dvije trećine članova Konferencije Udruženja.

 

X. PRELAZNE I  ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 42.( stari Član 26.)

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu od momenta prihvatanja od strane Konferencije Udruženja reumatologa Bosne i Hercegovine.

Sarajevo .................. 1998. godine                                     Predsjednik Udruženja

              

                                                                                        ............................................

                                                                                       Generalni sekretar Udruženja

                                                                                       ...............................................

                                                                       

 

 

Home Copyright © www.reuma.ba All Rights Reserved Top